Állás és képzési börze

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

Az állás- és képzési börze célja a térség munkaadói, képzői és munkavállalói közötti kapcsolatfelvétel elősegítése, összehangoltan, a munkaerőpiac keresleti oldala és a kapcsolódó képzési lehetőségek együttes bemutatásával.

1.2. Operatív cél

Az állásbörze célja a térség munkaadói és munkavállalói közötti kapcsolatfelvétel, közvetlen, személyes találkozás lehetőségeinek elősegítése, megteremtése, az adott térség álláslehetőségeinekmegismertetése az álláskeresőkkel, munkavállalókkal.

Az állásbörze célja továbbá:

 • a munkaügyi központ és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokkal foglalkozó civil szervezetek szolgáltatásainak megismertetése,
 • kapcsolatépítés az adott térség munkáltatóival és munkavállalóival, pályamódosítást tervezőkkel.

A képzési börze célja a térség képzői és a képzések iránt érdeklődők, igénybevevői közötti kapcsolatfelvétel, közvetlen, személyes találkozás lehetőségeinek elősegítése, megteremtése, az adott térség képzési kínálatának megismertetése az érdeklődőkkel.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport átfogóan

Az érintett térség munkaerő-piaci és képzési szereplői.

Munkát, képzési lehetőséget, vagy egyéb munkaerő-piaci szolgáltatást keresők:

 • aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatott, de létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetettek,
 • tanulók, ha pályaválasztási döntés vagy elhelyezkedés előtt állnak.

Munkalehetőséget, képzési programot, vagy egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat kínáló:

 • munkáltatók,
 • képző szervezetek,
 • munkaügyi kirendeltségek,
 • önkormányzatok,
 • nem állami szolgáltatók pl.: munkaerő-piaci, szociális, képző, gazdaságfejlesztő szolgáltatást nyújtó szervezetek.


 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • Pályakezdők,
 • jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetettek.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Nincs speciális szempontrendszer, amely alapján a célcsoport tagjai kiválasztásra kerülnek. Adott térség munkavállalói, álláskeresői, pályakezdői számára nyitott szolgáltatás, amelyen bármely, képzések, munkalehetőségek iránt érdeklődő részt vehet. Ennek érdekében olyan előkészítő, információs, tájékoztató, reklámtevékenységek szükségesek, amelyek az érdeklődők lehető legszélesebb körét elérik és érdemben tájékoztatják a leendő börzéről.

Ennek érdekében indokolt és szükséges az érdeklődők figyelmének felkeltésére alkalmas módon tájékoztató kiadványokat, üzeneteket eljuttatni:

 • munkaügyi kirendeltségekhez, oktatási intézményekhez,
 • családsegítő szolgáltatásokhoz, egyéb, álláskeresők által jelentős arányban látogatott szociális intézményekhez,
 • hasonló szolgáltatási területeken aktív tevékenységet folytató civil szervezetekhez,
 • közfoglalkoztatást szervezésében közreműködő munkaügyi központokhoz,
 • közösségi terekbe (könyvtárakba, teleházakba, közművelődési intézményekbe),
 • térségi média intézményeibe,
 • a térségi foglalkoztató szervezetekhez.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

Adott térség munkáltatóinak és képző szervezeteinek bemutatkozási lehetősége, ahol a munkavállalók, álláskeresők illetve képzések, átképzések iránt érdeklődők kölcsönösen tájékozódhatnak és információkat szerezhetnek, kapcsolatba kerülhetnek egymással. A szolgáltatást biztosító szervezet elsődleges feladata a fenti tájékozódási, találkozási lehetőségek megteremtése a börze megszervezésének segítségével. Ennek érdekében a szolgáltató feladata a börze előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, értékelése.


 

4.2. Tevékenységek

Állásbörze

Képzési börze

 • Információnyújtás.
 • Tájékoztatás munkalehetőségekről.
 • Tájékoztatás egyéb személyes tanácsadások igénybevételének lehetőségeiről (pl.: önéletrajz írása, szociális munkás életvezetési, krízisintervenciós tanácsadása, állásinterjúk sikeres végzését segítő tanácsadás, karriertervezés).
 • Internetes álláskeresési lehetőségek megismertetése.
 • Önismeretet segítő tesztek, számítógépes programok biztosítása.
 • Tájékoztatás a munkaügyi kirendeltség által kínált szolgáltatásokról.
 • Tájékoztatás a térségi foglalkoztatási célú civil szervezetek szolgáltatásairól.
 • Cégprezentációk lehetőségének biztosítása.
 • Információnyújtás.
 • Tájékoztatás képzési, átképzési lehetőségekről.
 • Önismeretet segítő tesztek, számítógépes programok használata.
 • Tájékoztatás egyéb személyes tanácsadások igénybevételének lehetőségeiről (pl. pályaorientációs tanácsadás).
 • Megrendelő igénye esetén tájékoztatás a képzési, átképzési szolgáltatásokról, kapcsolódó ellátásokról, képzési támogatásról, támogatott képzésekről.
 • Internetes képzéskeresési lehetőségek megismertetése.

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az állás és képzési börzék megszervezhetőek önállóan, illetve közös rendezvényként egyaránt. Mind az önállóan, mind az együttesen szervezett állás- és képzési börzék esetében az elvárt módszertan szakaszai az alábbiak.

1. szakasz: előkészítés és széles körű tájékoztatás

Az előkészítés során pontosítani szükséges:

 • adott térség munkaerő-piaci elvárásait, a hiányszakmákat, valamint a képzési kínálatot,
 • a meghívásra kerülő munkáltatók által kínált lehetőségekhez illeszkedő módon kell kiválasztani a meghívásra kerülő képző intézményeket, akik képzési kínálatának lehetőség szerint illeszkedni kell a kínált munkalehetőségekhez, különös tekintettel a hiányszakmákra,
 • fel kell tárni az elérhető, különösen a kevéssé ismert és a térség adottságai tükrében szükségesnek tartott kapcsolódó szolgáltatók körét (tanácsadások).


 

2. szakasz: lebonyolítás

A kiállítók és csatlakozó programok pontosítása után intenzív tájékoztató, informáló, szervezőmunka szükséges, többek között a megfelelő helyszín és időpont kiválasztására.

 • A börzék helyszínével kapcsolatos elvárások:
  • alkalmas legyen nagyobb tömeg befogadására és mozgására, a standok kulturált elhelyezésére és ellátására, valamint akadálymentesen megközelíthető legyen,
  • könnyen megközelíthető legyen az adott térség valamennyi településéről,
  • rendelkezzen alkalmas térrel mind a bemutatkozó szervezetek anyagainak, munkatársainak elhelyezésére, mind a képzési, munkaköri bemutatók kialakítására, és amennyiben lehetséges, munkakipróbálási lehetőségek biztosítására.
 • A szolgáltató szervezet részéről a kiállítókkal a kapcsolatfelvételt személyesen kell megtenni. A kiállítók a munkáltatók, képző intézmények, kapcsolódó szolgáltatások (álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs tanácsadást, egyéni életvezetési tanácsadást) nyújtó intézmények, szervezetek köréből kerülhetnek ki.
 • A börzén való tájékozódást, eligazodást segítő eszközök, kiadványok, helyi tájékoztató anyagok (molinók, plakátok) alkalmazásával kell segíteni.
 • A rendezvény idejére biztosítani kell a média jelenlétét.
 • A potenciális résztvevők tájékoztatása érdekében a tájékoztató kiadványokat kell alkalmazni.
 • A börze tényleges lebonyolítása a rendezvényszervezés szabályai, eszközei és módszeri alapján történik.

3. szakasz: értékelés és összegzés

A börze lebonyolítása után a résztvevők (kiállítók és érdeklődők) számának, összetételének összegzése, az elvárt kimenetek ellenőrzése történik. A börzén készült elégedettségi kérdőívek feldolgozása után tartalmi értékelést is kell készíteniük a szervezőknek. Ebben szükséges részletezni a börze tapasztalatait és a követező alkalomra vonatkozó módosító javaslatokat, amelyek a hatékonyabb és hatásosabb munkavégzést célozzák.


 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Szolgáltatási elem

Mutató

Mutató forrása

Állásbörze

Kimeneti indikátor:

 • kiállítók száma,
 • kínált állások száma,
 • a börzén megjelent érdeklődők száma,
 • együttműködési megállapodás a szolgáltató szervezet és a kiállítók között,
 • a kiállítók adatközlése,
 • jelenléti ívek.

Képzési börze

Kimeneti indikátor:

 • Kiállítók száma
 • Kínált képzések száma
 • A börzén megjelent érdeklődők száma
 • együttműködési megállapodás a szolgáltató szervezet és a kiállítók között,
 • a kiállítók adatközlése,
 • jelenléti ívek.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: legalább középfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves gyakorlat a munkaerő-piaci (foglalkoztatási, képzési, szociális) információ-, és szolgáltatásnyújtás terén.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: szervezési tapasztalatok, rendezvényszervezési-, ügyfélkapcsolati tevékenységek terén szerzett tapasztalat; foglalkoztatási területen szerzett ismeretek, a helyi munkaerő-piaci és képzési szereplők ismerete.

Készségek: tényszerűség, tárgyilagosság, egyértelműség és közérthetőség, hatékony kommunikáció, ügyfélközpontúság, tisztelet, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, önálló munkavégzés, szervezőképesség, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek).
 • Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútorozott külön helyiség.
 • Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően.
 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap.
 • Zárható szekrény az iratok tárolására.
 • Megrendezéshez: legalább 25-30 standot befogadó helyiség (információs tér) – saját, vagy bérlemény, recepció az érdeklődők fogadásához.
 • Kérdőívek, tesztek feldolgozására alkalmas jogtiszta szoftverek.
 • Jogtiszta tanácsadó programok: önértékelő eljárások (érdeklődés, képesség, munkamód, értékek, stb.).

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: nem szükséges.

Térségi lefedettség: a térségében való működés, a helyi munkaerőpiac és képzési intézmények ismerete.

Szervezeti kompetenciák: állás és képzési börze szervezésével kapcsolatosan referencia, jártasság: de legalább egy, hasonló látogatottsági létszámú rendezvény megszervezése.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • Állás és képzési börzék száma adott térségben, évente.
 • Állás- és képzési börzéken megjelent érdeklődők száma.
 • Kiállítók száma.
 • A kiállítók által kínált állások, képzések, munkaerő-piaci szolgáltatások száma, típusai.
 • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre, gyakorisága

 • Meghívó. A potenciális kiállítók részére kiküldött meghívó, mely a rendezvény idejére és a helyszínre hívja fel a figyelmet. A meghívók kiküldésére az oktatási intézményeken keresztül a szülők részére is lehetőséget kell biztosítani.
 • Plakátok és szóróanyagok. Az állás és képzési börze megrendezésének időpontját és helyszínét tartalmazó szóróanyagok.
 • Együttműködési megállapodás a jelentkező munkáltatókkal, képzőkkel, szolgáltatókkal, mely biztosítja a rendezvény teljes időtartama alatti jelenlétet.
 • Jelenléti ívek.
 • Értékelő beszámoló. A rendezvény lebonyolítását követően a szervező a különböző programok összesítésével beszámolót készít, melyben pontosan leírja a résztvevők számát illetve a szakmai programok tartalmát és összesíti az eredményeket. Ebben szükséges részletezni a börze tapasztalatait és a követező alkalomra vonatkozó módosító javaslatokat, amelyek a hatékonyabb és hatásosabb munkavégzést célozzák.
 • Elégedettségi kérdőív. A börzén megjelenő résztvevők érdeklődők, valamint a kiállító munkáltatók elégedettségi kérdőívet töltenek ki, melyben választ adnak arra, hogy mennyire volt elégedett a rendezvényen kapott információkkal illetve a különböző programokkal. Az értékelés eredménye az értékelő beszámoló része.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama, gyakorisága

A börze időtartama maximum két nap.

Az állás és képzési börze szervezése lehetőség és igény szerint indokolt, gyakorisága az adott térségi munkaerő-piaci folyamatok függvényében változó.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

A rendezvények tartalmát, előadóit illetve a meghívottak körét a megrendelővel együttműködve választja ki a szolgáltató szervezet.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.


 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A börzén résztvevő kiállítók felkutatása során fel kell tárni és meg kell hívni az elérhető társadalomtudatos szervezeteket (munkáltatókat és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtókat), akik az akadályozottsággal élő munkát keresők munkaerő-piaci helyzetének jobbításáért erőfeszítéseket tesznek.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A társadalomtudatos szemlélettel rendelkező kiállítók standján a szervezők által egységesen bevezetett és elfogadott piktogramokkal jelzik az egyes kiállító szervezetek társadalomtudatossági (esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági) vállalásait.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (végzettség, készségek, ismeretek, szakmai gyakorlat)

A szervező rehabilitációs szakember rendelkezésre állását biztosítja a helyszínen, aki a speciális szükségletű munkát keresők kérésére segít az eligazodásban.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Az állás és képzési börze helyszíne akadálymentesen megközelíthető, a helyszínen való tájékozódást akadálymentes infokommunikációs eszközök segítik.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre, gyakorisága

A rehabilitációs szakember segítségét igénybe vevők száma.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása munka iránt érdeklődőknek a szolgáltatással egyidejűleg történhet, különösen az állásbörzén lehetőség nyílik a foglalkoztatási szolgáltatásokat addig nem ismerő munkát kereső emberek számára információnyújtásra.
 • Álláskeresési tanácsadás a szolgáltatást követően történhet. Az állásbörze érdeklődői számára az álláskeresési tanácsadás lehetőségének felkínálása, ezen szolgáltatás tartalmának és elérhetőségeinek ismertetésére is mód van.
 • Rehabilitációs tanácsadás a szolgáltatást követően történhet. Az állás és képzési börzék résztvevőinek tájékoztatására, a szolgáltatás felkínálására, az elérhetőségeiről való információnyújtásra van mód a rehabilitációs tanácsadás vonatkozásában.
 • Pályaorientációs tanácsadás a szolgáltatást követően történhet. Mind az állás, de még inkább a képzési börzéken indokolt a résztvevők tájékoztatása a pályaorientációs tanácsadás lehetőségéről, tartalmáról, elérhetőségéről.
 • Szociális információs tanácsadás a szolgáltatást követően történhet. az állás és képzési börzék résztvevőinek tájékoztatására, a szolgáltatás felkínálására van mód a szociális információs tanácsadás vonatkozásában.
 • Pályaválasztási kiállítás ezekről a lehetőségekről, legközelebbi várható alkalmakról indokolt, különösen a képzési börzék résztvevőit informálni.