Álláshelyek feltárása

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek és a munkáltatók kapcsolatának erősödéséhez, ezáltal a munkahelyek hatékonyabb feltárásához, illetve a kapcsolatfelvétel és információcsere révén szorosabb együttműködés alakuljon ki a szolgáltató és a munkáltató között.

1.2. Operatív cél

Az álláshelyek feltárásának és a munkáltatói kapcsolatok erősítésének célja:

 • a szolgáltatási térség környezetében lévő munkáltatók tevékenységének megismerése,
 • a munkáltatók fogadókészségének erősítése,
 • az NFSZ, vagy más munkaközvetítést végző szervezet nyilvántartásában még nem szereplő álláshelyek feltárása,
 • a munkáltatók személyes tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról és az együttműködés előnyeiről,
 • munkaerő-piaci, foglalkoztatási információk gyors és hatékony átadása,
 • a feltárt álláshelyekkel kapcsolatos információk azonnali továbbítása a megrendelő felé,
 • a munkaerő közvetítést megalapozó szűrés elkészítése.

A szolgáltatás teljes folyamata hozzájárul ahhoz, hogy a munkáltató megismerje és céltudatosan használja fel a kapott munkaerő-piaci információkat, és a jogszabályok által meghatározott munkaerőigény-bejelentésen túl is vállaljon együttműködést a szolgáltatóval.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

A szolgáltatás célcsoportja a munkaerőpiacon megtalálható összes potenciális munkáltató:

 • gazdálkodó szervezetek,
  • önkormányzatok,
  • költségvetési intézmények,
  • állami és nem állami szervezetek.


2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

A szolgáltatás különösen ajánlott azon munkáltatóknak, akik proaktív módon maguk kezdeményezik a szolgáltatás igénybevételét.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkáltatók jogszabályi kötelezettsége üres álláshelyeik bejelentése a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz, de ennek csak részben tesznek eleget. A munkahely-kínálat bővítése szükségessé teszi:

 • a meglévő kapcsolatok erősítését a szolgáltatónál rendelkezésre álló nyilvántartásokra, információkra építve,
 • új munkáltatói kör bevonását és felkeresését, amely kiválasztható:
  • a KSH munkáltatói adatbázisa, cégnyilvántartások, más, nyomtatott és elektronikus térségi adatbázisok felhasználásával,
  • személyes kapcsolatrendszeren keresztül,
  • az álláshirdetések, magánközvetítők hirdetéseinek figyelésével,
  • rendezvényeken, pl. állásbörzéken, térségi, helyi munkáltatói, egyeztető fórumokon.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás egy meghatározott térségben működő foglalkoztatókkal történő kapcsolatépítés és kapcsolattartás, melynek révén a szolgáltató a munkáltató személyes megkeresése során megismeri a munkáltató konkrét munkaerő igényét, a munkavégzésre vonatkozó körülményeket és a főbb sajátosságait. A személyes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás révén üres álláshelyek feltárásán túl megtörténik a szolgáltatónál lévő munkaerő-kínálat bemutatása, a munkáltató számára nyújtható további, kapcsolódó szolgáltatások ismertetése, illetve azok előkészítése, valamint, már meglévő kapcsolat esetén, a korábban végzett közös munka során elért eredmények elemzése, értékelése.

4.2. Tevékenységek

A szolgáltatást nyújtó feladatai:

 • előzetes információgyűjtés a kapcsolati körbe kerülő munkaadóról, elsősorban annak foglalkoztatási sajátosságairól,
 • a munkáltató személyes megkeresése során a szolgáltató megismeri a munkáltató konkrét munkaerő igényét, a munkavégzésre vonatkozó körülményeket és a főbb sajátosságait,
 • a személyes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás révén üres álláshelyek feltárásán túl megtörténik a szolgáltatónál lévő munkaerő-kínálat bemutatása,
 • a munkáltató számára nyújtható további, kapcsolódó szolgáltatások ismertetése, illetve azok előkészítése, valamint,
 • a már meglévő kapcsolat esetén, a korábban végzett közös munka során elért eredmények elemzése, értékelése,
 • a munkáltatók tájékoztatása a munkaügyi szervezet és a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek tevékenységéről, munkaerő-piaci programjairól, szolgáltatásairól, rendezvényeiről, a munkaügyi szervezet támogatási rendszeréről, pályázati kiírásairól,
 • a szolgáltatás körébe tartozik a kapcsolattartás a munkaügyi kirendeltségek munkatársaival, más térségek állásügynökeivel és hasonló szolgáltatásokat nyújtó szervezeteivel és szakembereivel, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársaival,
 • a valós helyi és kistérségi infrastrukturális és foglalkoztatási körülmények, valamint a munkáltatóknak a szolgáltatásban résztvevő szervezetekkel szemben megfogalmazott elvárásainak megismerése,
 • a regionális, megyei, kistérségi munkaerő-piaci folyamatok, valamint a munkaerő kereslet aktuális állapotának megismerése, különös tekintettel a nehezen betölthető álláshelyekre,
 • a munkáltatói adatok szűrése az összegyűjtött információk alapján, amely a szolgáltatónál meglévő munkaerő-kínálat sajátosságainak figyelembe vételével megalapozza az adekvát munkaerő közvetítést.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az állásfeltárásba bevont munkáltatók elérhetőségének forrása több csoportba sorolható:

 • NFSZ /megrendelő, illetve a szolgáltató saját nyilvántartása,
 • hirdetésre jelentkezés (újságból, internetről, falragaszról),
 • ismerős ajánlására/személyes kapcsolatok révén,
 • korábbi kapcsolatok felelevenítése (szolgáltatások igénybevételével, nyújtásával),
 • egyéb forrásokból kialakított adatbázis (KSH, kamarák, megrendelő által átadott lista).

A munkáltatókkal történő kapcsolatfelvétel, megkeresés és kapcsolattartás módja többféle lehet.

A szolgáltatást nyújtó szervezet a tevékenysége során feltárt álláshelyeket fenntartó munkáltatókat rögzíti és különböző szempontok szerint, a munkaerő-közvetítéshez illeszkedve szűri:

 • ágazati (munkáltatók-szakmák szerinti) közvetítés,
 • területi közvetítés (a munkáltatók elhelyezkedése szempontjából),
 • állománycsoport szerinti közvetítés (a közvetítők szakosodása egy-egy állománycsoportra: szakmunkások, diplomások),
 • a munkanélküliek, álláskeresők speciális munkaerő-piaci státusza szerinti közvetítés (megváltozott munkaképességűek, pályakezdők).


6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimenet indikátor:

 • munkáltatói kapcsolatfelvételek száma, felkeresett munkáltatók száma,
 

 • munkanapló, együttműködési megállapodások.
Eredmény indikátor:

 • feltárt álláshelyek száma,
 

 • ügyfélnyilvántartás.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves gyakorlat a munkaerő-piaci, foglalkoztatási információ-, és szolgáltatásnyújtás, valamint a vállalkozási tanácsadások terén.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: munkaerő-piaci ismeretek, marketing és értékesítési ismeretek.

Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, irányítás, rendszerszemlélet, folyamatlátás, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali és motivációs készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek).
 • Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútorozott külön helyiség.
 • Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően.
 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap.
 • Zárható szekrény az iratok tárolására.
 • A munkáltatói és munkavállalói adatok szűrésére alkalmas informatikai program (kiválasztáshoz és/vagy a munkaerő közvetítéshez).

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: nem szükséges.

Térségi lefedettség: a térségben való működés és a helyi, térségi munkaerőpiac ismerete.

Szervezeti kompetenciák: nem szükséges.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

Az értékelési szempontokat alapvetően a következő indikátorok határozzák meg.

 • Aktív munkáltatói kapcsolatok: munkáltatók száma nemzetgazdasági ágazati és cégforma szerinti bontásban, állásfeltárások száma.
 • Feltárt álláshelyek száma ágazat, cégforma, munkakör szerinti bontásban.
 • Együttműködési megállapodások száma.
 • A munkáltatói kapcsolatfelvétellel és kapcsolattartással kapcsolatos elégedettség (munkáltatói elégedettség mérés).

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Ügyfél-nyilvántartási rendszer.
 • Elektronikus és papír alapú nyilvántartás. Rendszeres frissítés, nyomon-követhetőség biztosításával.
 • Kapcsolat-felvételi adatlap.
 • Emlékeztetők az ügyféllel való tárgyalásról.
 • Munkáltatói együttműködési megállapodások dokumentációja.
 • A szolgáltató ügyfélkörét képező munkáltatókkal történő együttműködési megállapodás, melynek célja az üres álláshelyekhez történő hozzáférés biztosítása. Az aktív kapcsolatokat az adatbázisban is jelölni kell.
 • Állásfeltárási napló; amely minden tevékenységre vonatkozóan tartalmazza az alábbiakat: állásfeltárás dátuma, módszere, munkáltató neve, profilja, kapcsolattartó neve, pozíciója, telefonos és e-mailes elérhetősége, konkrét álláslehetőség megnevezése, az állásfeltárás eredménye.
 • Értékelő beszámoló, melyet az állásfeltárást, munkáltatói kapcsolattartást végző tanácsadó készít el, és amelynek részei:
  • munkáltatói kapcsolatfelvételt dokumentáló anyagok (feljegyzés, jelenléti ív, levélminta),
  • az adott évben aktív munkáltatók főbb adatai,
  • a szolgáltatás éves vonatkozásában az indikátorok összesített adatai,
  • a munkáltatói elégedettség vizsgálatának számszerűsített eredménye.
 • Ügyfél-elégedettségi kérdőív: munkáltatói ügyfél-elégedettség mérésére használt kérdőív. Célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni.
 • Munkanapló: valamennyi, a szolgáltatásnyújtás keretében végzett tevékenységet tartalmazza: a szolgáltatásnyújtás időpontját, célját, tartalmát, valamint a szolgáltatást igénybevevő adatait, de nem tartalmazza a felek aláírását. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a szolgáltatásnyújtás során végzett valamennyi tevékenységről.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek (arányosítással számítva).
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Első munkáltatói kapcsolatfelvétel esetén, annak konkrét előkészítése (adatbázisból történő kikeresés, különböző információs felületen, hirdetéseken történő keresés, személyes kapcsolatok kiaknázása), ami magában foglalja a munkáltatóról történő információgyűjtést és tájékozódást. A szolgáltatás időtartama munkáltatónként 2-3 óra.

A munkáltatói látogatások egy munkaügyi kirendeltség területét figyelembe véve 3 óra egy munkáltatóra vetítve alkalmanként.

Meglévő kapcsolatok gondozása, az ügyfélkezelés és álláshely-feltárás eszközeinek alkalmazásával. Egy munkáltatóra átlagosan 4 személyes találkozóra kerül sor, ennek időigénye munkáltatónként 16 óra évente.

A munkáltatói kapcsolattartás többi technikájának (levél, email, telefon, skype) alkalmazása munkáltatónként maximum havi 2 óra, míg éves viszonylatban 12 óra.

A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai tevékenységekre (pl. információgyűjtés, tájékoztató anyagok összeállítása, szolgáltatói szervezeten belüli és külső partneri szakmai egyeztetések, adminisztrációs munka) történő időráfordítás munkáltatónként átlagosan 4 óra.

A fenti esetek mindegyikében 1 óra alatt 60 perc értendő.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

A szolgáltatás célcsoportja szempontjából nem releváns.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munkáltatóknak a szolgáltatással egyidejűleg végezhető.
 • Munkakörelemzés, kompetencia igények felmérése a szolgáltatással egyidejűleg végezhető.
 • Egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató tanácsadás a szolgáltatással egyidejűleg végezhető.
 • Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás a szolgáltatással egyidejűleg végezhető.
 • Munkahelyi beilleszkedés segítése jelen szolgáltatást követően végezhető.
 • Munkapróba jelen szolgáltatást követően végezhető.
 • Munkaközvetítés jelen szolgáltatást követően végezhető.