Álláskeresési tanácsadás

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.

1.2. Operatív cél

Az egyéni álláskeresési tanácsadás célja, hogy az ügyfelet felkészítse a számára megfelelő célállás megtalálására, elérésére, és az ehhez szükséges álláskeresési technikákat elsajátítassa. Az egyéni álláskeresési tanácsadás során konkrétan az alábbi készségek, képességek elsajátítása a cél:

 • az ügyfél legyen tisztában azzal, hogy az elképzelt célállás hogyan van pozícionálva a munkaerőpiacon,
 • ismerje a foglalkoztatást támogató eszközöket, lehetőségeket,
 • az álláskeresés tapasztalatai alapján legyen képes mérlegelni az alternatív és/vagy atipikus munkavégzési formák lehetőségét, esélyeit (pl.: a távmunkát, a részmunkaidős foglalkoztatást, az önfoglalkoztatást),
 • tudjon önéletrajzot írni és motivációs levelet készíteni, tudjon álláspályázatot összeállítani,
 • legyen tájékozott az álláskeresési technikákban, és legyen képes kialakítani saját preferenciáit,
 • legyen felkészülve az állásinterjúra.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatottak, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetettek.

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • pályakezdők,
 • 3–6 hónapja munkát keresők,
 • 50 év felettiek,
 • gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők.


 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.
 • A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri.

A szolgáltatást azoknak az ügyfeleknek ajánlott nyújtani, akiknek önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, illetve élethelyzetük miatt távol vannak a munkaerőpiactól.

A kiválasztás alapja a munkát keresővel történő személyes beszélgetés: az első interjú, illetve a későbbi közvetítői beszélgetés.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás taralma

Munkahellyel nem rendelkező, vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett munkát keresők számára nyújtott szolgáltatás. Az álláskereséshez szükséges gyakorlat, készségek kialakítását, illetve felelevenítését szolgálja külső segítséggel, egyéni konzultáción keresztül. A szolgáltatás várt eredménye, hogy az ügyfél képessé válik az önálló, intenzív álláskeresésre.

4.2. Tevékenységek

a) Adatfelvétel

A tanácsadó rögzíti az állást kereső személyes és ügyfél azonosító adatait.

b) Helyzetfeltárás

 • Első szakasz, aminek célja a tanácsadás profiljának megállapítása:
  • iskolai végzettség, munkavállalói pálya, munkatapasztalat, munkagyakorlat,
  • a jelenlegi státusz feltárása: munkamotiváció, pályaorientáció, célállás-elképzelés.

A helyzetfeltárás első szakasza alapján dönti el a tanácsadó, hogy mely ügyfélnek van szüksége álláskeresési tanácsadásra.

 • Második szakasz, aminek célja kettős: részben annak feltérképezése, hogy az állást kereső körülményei, helyzete mennyire támogatóak az álláskereséshez, másrészt pedig az egyéni álláskeresési tanácsadás ismeretátadó, illetve az álláskeresés gyakorlatát formáló szakaszához a kiindulópont megtalálása:
  • a személyes körülmények, családi helyzet feltárása (létbiztonság, az álláskeresést konkrétan akadályozó tényezők, mobilitás),
  • az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek szintje,
  • gyakorlat és tapasztalatok az álláskeresésben,
  • együttműködési készség.

A tanácsadó a helyzetfelmérés második szakasza alapján állapítja meg a további tanácsadási alkalmak szükségességét és számát (visszahívás).

c) Tanácsadás

A tanácsadás célja az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása.

 • A helyzetfeltárás során feltárt akadályozó tényezők kezelése, megoldások keresése (létbiztonság, egészségi állapot, családi körülmények, egyéb akadályozó tényezők).
 • Képzésből kikerülők esetében:
  • a lezajlott képzés tapasztalatainak megbeszélése, élmények feldolgozása, valamint
  • megszerzett ismeretek, készségek, képességek vizsgálata: az általuk megnyíló munkaerő-piaci lehetőségek.
 • Esélyek és veszélyek mérlegelése:
  • az állást kereső által elképzelt célállás miként pozícionált az adott munkaerő-piaci környezetben, az adott munkaerő-piaci szegmens helyzetértékelése. Multinacionális vállalatok versus kisvállalkozások: a munkaerő alkalmazási gyakorlata, mire kell, és mire lehet számítani az adott célállás kapcsán.
  • tájékoztatás a támogatott foglalkoztatásról (amennyiben az ügyfél a támogatással érintett célcsoportba tartozik),
  • a lehetséges alternatív munkavégzési formák (pl. távmunka, részmunkaidő, önfoglalkoztatás) újragondolása, ha az álláskeresés hosszútávon is sikertelennek bizonyul.
 • Önéletrajzírás:
  • az állást kereső által elkészített önéletrajz kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.
  • önéletrajz-típusok ismertetése (fajták, tartalom, formai követelmények),
  • önismeret szerepe az önéletrajzírásban,
  • személyes készségek és képességek megjelenítése az önéletrajzban,
  • idegen nyelvű önéletrajz írása (ha releváns és a tanácsadói kapacitás is adott).
 • Motivációs levél:
  • a motivációs levél szerkezete, felépítése,
  • a munkát kereső által önállóan elkészített motivációs levél kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.
 • Álláspályázat összeállítása.
 • Referenciák, referenciaszemélyek és referenciamunkák kezelése, illetve hivatkozása (önéletrajzban és azon kívül).
 • Álláskeresési módszerek.
 • Felkészülés az állásinterjúra.
 • Életvitel az álláskeresés időszakában:
  • kudarcélmények feldolgozása,
  • rendszeresség, időbeosztás.

d) Lezárás

Célja az összegzés és útra bocsátás. A tanácsadó és az állást kereső közösen, kétoldalúan értékelik a tanácsadást. Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, erre írásban javaslatot tehet az értékelő jelentésben.

e) Utánkövetés

A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A szolgáltatás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az egyéni álláskeresési tanácsadás személyes konzultáció formájában valósul meg.

A tanácsadás a munkát kereső személy aktív együttműködését igényli.

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez olyan vállalás, ami írásban rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles betartani.

A tanácsadás módszere a helyzetfeltárás és a célzott beszélgetés.

Túl a tanácsadói instrukciókon és ismeretközlésen a munkát kereső személyt minden esetben „saját lábra kell állítani”: azzal a végső instrukcióval kell útjára bocsátani, hogy:

 • önéletrajzát úgy alakítsa, hogy az személyre szabott, az „övé”, egészen a sajátja legyen,
 • álláskeresési viselkedésében „önmagára” találjon, és hiteles legyen, alakítsa ki saját álláskeresési preferenciáit, valamint
 • az állásinterjún is „önmaga” és hiteles legyen.


6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

 • a tanácsadáson részt vettek száma,
 

 • együttműködési megállapodások száma.
Eredmény indikátorok:

 • a meghirdetett vagy más módon elérhető üres álláshelyekre benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok száma,
 • állásinterjún történt részvétel száma,
 

 • álláskeresők kiskönyve, vagy álláskereső napló.
Hatás indikátorok:

 • elhelyezkedettek száma,
 • a 180. napon foglalkoztatásban állók száma,
 

 • munkaszerződés, munkáltatói igazolás, vagy ügyfél nyilatkozat.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: humán felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: álláskereséssel kapcsolatos szakmai ismeretek (önéletrajzírás, álláskeresési technikák, a helyi munkaerőpiac ismerete, a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök ismerete), egyéni konzultáció módszertanának ismerete.

Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek).
 • Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútorozott külön helyiség.
 • Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően.
 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap.
 • Zárható szekrény az iratok tárolására.
 • Ügyfelek részére is biztosított telefonvonal és telefonkészülék.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség)

Referenciák, jártasság: nem szükséges.

Térségi lefedettség: térségben való működés, a helyi, térségi munkaerőpiac ismerete.

Szervezeti kompetenciák: nem szükséges.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • A tanácsadáson részt vettek száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.
 • A meghirdetett vagy más módon elérhető üres álláshelyekre benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.
 • A szolgáltatásban részt vettek közül hányan teljesítették az elvárt eredményt (havi 3 benyújtott önéletrajz és 1 állásinterjú) célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.
 • Állásinterjún történt részvétel száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.
 • A szolgáltatásban részt vettek közül hányan vettek részt állásinterjún, ebből hányan helyezkedtek el 1, 2 vagy 3 hónapon belül, célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.
 • A 180. napon foglalkoztatásban állók száma.
 • Ügyfél-elégedettség.
 • Elhelyezkedettek száma, célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége.
 • Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a tanácsadó és az ügyfél is aláírja.
 • Értékelő beszámoló, amit a tanácsadó készíti el, és aminek a legfontosabb elemei a következők:
  • jelentkezési lap/irányító lap,
  • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége,
  • a nyújtott szolgáltatás megnevezése és időpontja,
  • kiinduló helyzet, esetleírás (munkatapasztalatot és munkagyakorlatot, családot, eltartottakat és egészségi állapotot beleértve) és problémamegfogalmazás,
  • az ügyfél által elfogadott probléma megoldási javaslatok,
  • eredmény: időpont, munkáltató, munkakör megnevezése
   • ahova az állást kereső benyújtotta önéletrajzát,
   • ahol állásinterjún vett részt,
   • ahol az állást kereső elhelyezkedett,
   • a tanácsadó véleménye, javaslata (további tanácsadás, más típusú intervenció), amit csak a tanácsadó ír alá.
   • A szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, neme és életkora szerinti bontásban.
   • A résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye.
   • Utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket.
   • Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. A tanácsadásban részesült ügyfeleknek kell a kérdőívet kitöltetni, az utolsó tanácsadási alkalommal, lehetőség szerint úgy, hogy a tanácsadó ne legyen jelen.
    • Álláskeresők kiskönyve, az álláskeresőként nyilvántartásba vett ügyfelek együttműködési kötelezettségei teljesítésének dokumentálására szolgál. A munkát kereső a munkahelykeresésről naprakészen vezeti a kiskönyvben található álláskeresési naplót. A munkát kereső a naplóban rögzíti a megkeresett munkáltató nevét, címét, a megkeresés idejét, a munkáltató képviselőjének nevét, telefonszámát, a munkakör megnevezését és az álláskeresés módját (az történhet szermélyesen, telefonon, levélben, interneten és egyéb módon is), illetve ezek közül azokat az adatokat, amelyeket ismer.
    • Munkaszerződés, munkáltatói igazolás, vagy ügyfélnyilatkozat.
 • Utánkövetés igazoló dokumentumai.

9. A szolgáltatás költségei vagy árképző tényezők (költségfajták és a költségképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Az álláskeresési ismeretek elsajátításához maximum 6 álláskeresési tanácsadási alkalom szükséges. Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

4.2. Tevékenységek

A tanácsadáson a résztvevők azonosítják támogatási szükségleteiket és azok mértékét, intenzitását. Az elhelyezkedésre irányuló tervek az ügyfélnek az őt az elhelyezkedésben támogató személyekkel közösen megtett lépéseit is tartalmazzák.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint az elhelyezkedésre irányuló tervek elkészülését a reális célkijelölés módszereivel támogatja.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 1 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.).

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A tanácsadás átlagos időtartama 1 óra/alkalom.

Egy ügyfél maximum 15 alkalommal részesülhet tanácsadásban.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Pályatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, a határozott pályaválasztás, pályaorientáció kialakítása segítheti a tanácsadót.
 • Egyéni munkatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, a munkavállalással kapcsolatos motivációt segíthet megteremteni, az álláskeresési tanácsadást követően a tartós munkanélküliség után a munkába állást segítheti.
 • Álláskeresési tanácsadás csoportos formái: alternatívaként vagy a szolgáltatásnyújtással egy időben.
 • Mentorálás a szolgáltatást követően, annak kiegészítéseként végezhető, egészen személyes és intenzív személyes segítséget nyújtva az álláskeresésben.
 • Munkaközvetítés, állás- és képzési börze a szolgáltatással egyidejűleg vagy azt követően végezhető.