Egyéni fejlesztési terv

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja a munkát keresők munkavállaláshoz szükséges egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.

1.2. Operatív cél

Az egyéni fejlesztési terv célja, hogy az egyéni igények, szükségletek felmérése alapján kerüljenek rögzítésre az ügyfél konkrét fejlesztendő készségei, képességei. A feltárt komplex problématérkép alapján készüljön el egy cselekvési terv, amelyben meghatározásra kerülnek azok a konkrét tevékenységek, amelyeket az ügyfél fejlesztése, állapotának, körülményeinek javítása érdekében el kell végezni.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak).

2.2. Célcsoport, akiknek ez a szolgáltatás különösen ajánlott

Elsősorban azok az aktív korú, nem foglalkoztatott emberek, akik különösen súlyos (helyi munkaerő-piaci körülményekből, szociokulturális helyzetükből vagy egészségi állapotukból illetve fogyatékosságukból következő) hátrányuk miatt rászorulnak egy olyan intenzív fejlesztésre, együttműködésre, amely az egyéni fejlesztési tervben manifesztálódik.

 • Megváltozott munkaképességűek,
 • rokkantsági ellátásban részesülők,
 • előzetes fogvatartásból szabadultak,
 • szenvedélybetegek,
 • pszichiátriai gondozottak,
 • tartósan munkanélküliek.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.
 • A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri.

 

A szolgáltatásba kizárólag azok kerülhetnek be, akiknek az egyéni igényei és szükségletei felmérése megtörtént. Ezt a felmérést a szolgáltató maga is elvégezheti, mint közvetlenül kapcsolódó akkreditált szolgáltatást.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

Az egyéni fejlesztési terv eszköz ahhoz, hogy az egyéni igények és szükségletek felmérésére alapozva az egyén fejlesztését, s a fejlesztést segítő szolgáltatásokat megtervezzék, rögzítsék az egyén fejlődésének mérföldköveit.

A szolgáltatásnyújtás folyamatában az egyéni igények és szükségletek felmérésének készítése során felszínre kerülő problémák kezelése érdekében az egyéni fejlesztési tervben kerülnek meghatározásra azok a tevékenységek, amelyeket az ügyfél fejlesztése, állapotának, körülményeinek javítása érdekében el kell végezni.

Az egyéni fejlesztési tervet, szakértő, vagy szakértői csoport készíti az egyénnel közösen. A terv készítésekor az egyén reális céljai és elvárásai a döntőek.

Az egyéni fejlesztési terv az (általános és konkrét) célok meghatározásán túl tartalmazza az egyén fejlesztése, foglalkoztathatóságának javítása érdekében elvégzendő teendőket, valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyek megteremtik a fejlesztéshez, a normális működéshez szükséges feltételeket, továbbá a megvalósítás ütemezését, a célok elérését gátló és segítő erőforrásokat, a kockázatok számbavételét, valamint az elvárt eredményeket.

Az egyéni fejlesztési tervtől elvárható, hogy legyen:

 • reális (elérhető célokat fogalmazzon meg),
 • nyomon követhető és
 • értékelhető.

4.2. Tevékenységek

Az egyéni fejlesztési terv a következő három fő elemet tartalmazza:

 • az egyéni igények és szükségletek felmérésének lényegi megállapításai (bár külön szolgáltatás, de az egyéni fejlesztési terv szerves részét képezi),
 • célkitűzés,
 • cselekvési terv.

a) Az egyéni igények és szükségletek felmérésének lényegi megállapításai

Az egyéni fejlesztési terv az egyéni igények és szükségletek lényegi megállapításaira épül, ezeken alapul és figyelembe veszi az ügyfél más szervezettel kötött esetleges megállapodásait. A felmérés információi alapján, az igénybevevővel közösen elkészített fejlesztési terv tartalmazza a munkaerő-piaci mobilitás, a munkaerő-piaci elhelyezés érdekében magvalósítandó lépéseket. A tervben szerepeltetni kell az egyén személyes jellemzőit, munkavállalói elképzeléseit, motivációs képét, a befolyásoló külső tényezőket, kompetenciáit és korlátait.

Rögzítésre kerül a kiinduló állapot, a problématérkép és az erőforrástérkép.

b) Célkitűzés

Rövid és hosszú távú célok (szükséges képzés, gyakorlat megszerzése, szükséges képességek kialakítása, jövedelemszerzésre való képesség, munkavégzési hajlandóság). A rövid távú célok maximum 1 hónapra, míg a hosszú távúak 6 hóra, vagy maximum 1 évre szólnak.

c) Cselekvési terv

A cselekvési tervben az ügyféllel közösen rögzítésre kerülnek a már meghatározott – az egyén által elérendő – fő célok, meghatározásra kerülnek az elvégzendő tevékenységek, feladatok, valamint az egyéni igények és szükségletek felállításakor felszínre került problémák kezelési módja. Meghatározásra kerülnek a terv részeként az egyén fejlesztendő képességei, készségei fejlesztésének, illetve a hiányos alapismerete pótlásának, felzárkóztatásának módja.

A folyamat lényege, hogy perspektívát kapjon az ügyfél. Meghatározásra kerülnek a fejlesztési területek és azok céljai.

A cselekvési terv másrészt ütemterv is, melyben rögzítésre kerülnek a terv végrehajtásakor betartandó határidők. Az ütemterv 1–3 hónapi időintervallumot ölelhet át, a szükségleteknek megfelelő ütemezéssel.

d) Utánkövetés

Az egyéni tervben foglalt célok elért eredményeinek regisztrálása 6 hónapig. A szolgáltatás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az egyéni fejlesztési terv elkészítését megelőzi az egyéni igények és szükségletek felmérésének elkészítése, az egyéni fejlesztési terv ezen alapul.

Az egyéni fejlesztési terv elkészítése az ügyféllel egyénileg történik igény szerint szakértői team bevonásával. A terv készítésében részt vehetnek/vesznek még pl.:

 • az egyéni igények és szükségletek felmérésének elkészítésében részt vevő szakemberek,
 • az esetmenedzser,
 • a munkát keresővel kapcsolatban állók, akik jelenlegi helyzetét ismerik (pl: családgondozó, közösségi gondozó, szociális munkás, pszichológus, mentor).

Az egyéni fejlesztési terv leggyakrabban alkalmazott módszerei:

 • problémafeltáró beszélgetés,
 • kérdőív,
 • interjú, mélyinterjú,
 • személyes konzultáció,
 • dokumentumelemzés,
 • kooperáció.

Különös figyelmet kell fordítani a célzott kérdésekre, irányított beszélgetésekre. Az ügyfelet segíteni kell abban, hogy saját maga találja meg a számára legmegfelelőbb lehetőséget.

A tanácsadás végén a tanácsadó szakember az ügyfél jelenlétében írásban rögzíti a közös megállapodáson alapuló célokat, további lépéseket, segítve az ügyfelet az ezekkel történő azonosulásban.

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti- eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátorok:

 • a szolgáltatást igénybe vettek száma,
 • személyes konzultációk száma,

 

 

 • együttműködési megállapodás az ügyfél és a szolgáltató között,
 • ügyfél által aláírt munkanapló.

 

Eredmény indikátor:

 • elkészített egyéni fejlesztési tervek száma,
 

 • egyéni fejlesztési terv.

 

Hatás indikátor:

 • a fejlesztési tervben meghatározott szolgáltatásokat igénybe vevők száma,
 

 • igazolás a szolgáltató szervezettől, vagy ügyfélnyilatkozat.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai és menedzsment kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: humán felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat a munkaerő-piaci kompetencia vagy szükséglet-felmérési-, segítő-, fejlesztő szolgáltatások nyújtása terén.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: egyéni konzultáció módszertanának ismerete, munkaerő-piaci ismeretek, kapcsolat a helyi térségi szociális rendszerrel, munkaügyi központtal, nagyobb munkáltatókkal. Jogszabályok ismerete.

Készségek: problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek, objektivitás, tárgyilagosság, neutralitás, irányítás, rendszerszemlélet, folyamatlátás, elemző és értékelő készségek, hatékony kommunikáció, asszertivitás.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek).
 • Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútorozott külön helyiség.
 • Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően.
 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap.
 • Zárható szekrény az iratok tárolására.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: legalább 1 éves munkaerő-piaci szolgáltatások területén szerzett jártasság.

Térségi lefedettség: nem szükséges.

Szervezeti kompetenciák: nem szükséges.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó indikátorok, célmutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • A szolgáltatást igénybe vettek száma, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban.
 • Személyes konzultációk száma, alkalom/hó.
 • Elkészített egyéni fejlesztési tervek száma, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban.
 • A fejlesztési tervben meghatározott szolgáltatásokat igénybe vevők száma, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban.
 • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége.
 • Együttműködési megállapodás az ügyfél és a szolgáltató között.
 • Cselekvési terv, minek célja, hogy rögzítse a meghatározott tevékenységeket, amelyeket az ügyfél fejlesztése, állapotának, körülményeinek javítása érdekében el kell végezni.
 • Egyéni fejlesztési terv.
 • A szolgáltató szervezetek igazolása, vagy ügyfél nyilatkozata.
 • Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni.
 • Munkanapló: valamennyi, a szolgáltatásnyújtás keretében végzett tevékenységet tartalmazza, azt is, amelyet közvetlenül az ügyféllel és azt is, amelyet közvetve az ügyfél érdekében végez a szolgáltatást nyújtó. Tartalmazza a szolgáltatásnyújtás időpontját, célját, tartalmát, valamint a szolgáltatást igénybevevő adatait, de nem tartalmazza a felek aláírását. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a szolgáltatásnyújtás során végzett valamennyi tevékenységről.
 • Utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A szolgáltatás időtartama ügyfelenként eltérő. Maximum 3 alkalom lehet, alkalmanként maximum 2 óra időtartamban. 1 tanácsadói óra 60 perc.

Egy szakember legfeljebb 20 ügyféllel foglalkozik párhuzamosan, illetve 1 nap maximum 5 ügyféllel dolgozhat.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 2 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.).

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Speciális szükségletű munkát keresők esetében a szolgáltatás időtartama ügyfelenként eltérő. Maximum 5 alkalom lehet, alkalmanként maximum 2 óra időtartamban.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése közvetlenül megelőzi a szolgáltatást, csak ennek meglétekor végezhető.
 • Munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása közvetlenül megelőzi a szolgáltatást.
 • Munkavállalói készségek, képességek felmérése közvetlenül megelőzi a szolgáltatást.
 • Az esetmenedzseri szolgáltatás a szolgáltatást követően az ügyfél fejlesztési tervben vállalt céljainak elérését segíti.
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás a szolgáltatást követően az ügyfél fejlesztési tervben vállalt céljainak elérését a mentori szolgáltatás segíti.