Pályaválasztási tanácsadás

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja, hogy a pályaválasztás előtt állóknak segítséget nyújtson az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pálya, vagy a pályaválasztást célzó továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában.

1.2. Operatív cél

A pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás célja az ügyfél:

 • pályaválasztási döntésének előkészítése (pályaorientáció),
  • pályaismereteinek bővítése,
  • személyes képességeinek és érdeklődésének felmérésre (az adottságainak, kompetenciáinak, kulcsképességeinek, irányultságának feltárása),
  • önismeretének fejlesztése,
  • pálya-specifikus képességigényeinek megismertetése,
  • saját példaképének kialakítása,
 • pályatervezésének segítése, hozzájárulás az egyéni pályaterv kialakításához,
 • adottságainak, kompetenciáinak, képességének, érdeklődésének és a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési, továbbképzési vagy átképzési lehetőség felkutatása, támogatás az iskolaválasztásban, felvételi felkészítés, jelentkezéssel kapcsolatos adminisztráció segítése.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

 • Akik pályaválasztás előtt állnak,
 • mindazok, akik még nem választottak szakmát, vagy továbbtanulási irányt, és nincs munkaerő-piaci tapasztalatuk.

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • Általános iskolát végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt állók, továbbá azon továbbtanulás előtt állók, akik általános iskolai tanulmányaikat 1 éven belül befejezik.
 • a középiskolai tanulmányaikat végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt állók, továbbá azon továbbtanulás előtt állók, akik középiskolai tanulmányaikat 1,5 éven belül befejezik,
 • felsőfokú tanulmányaikat végzők,
 • iskolai végzettséggel nem rendelkezők.

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő ajánlja számukra a szolgáltatást, az első interjú, illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális, egészségügyi vagy oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.
 • A szolgáltatást az ügyfél maga kéri.

A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott módszer, a kiválasztás alapja a személyes konzultáció, a pályaválasztás előtt állóval folytatott első interjú, illetve (amennyiben vannak) a pályaválasztás előtt álló előzetes pályaelképzeléseinek megismerése.

A célcsoport tagjainak kiválasztásánál alkalmazandó szempontok:

 • érdeklődés, pályaorientáció megléte vagy hiánya,
 • pályakép, pályaelképzelés megléte vagy hiánya,
 • alternatívák, modellek, családi példák,
 • pályaismeret.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás tartalma

Pályaválasztás előtt állóknak nyújtott egyéni vagy csoportos formában végzett tanácsadás, melynek keretében az egyéni képességek, készségek és érdeklődés feltárása után, arra alapozva történik meg a pályakép meghatározása és a pályatervezés. A tanácsadás elemei: a pályaismeret bővítése, az önismeret fejlesztése, a pályakép kialakítása, és ezekre építve a pálya és karriertervezés. Várt eredménye, hogy az ügyfél szakmát választ, illetve képzésre jelentkezik.

4.2. Tevékenységek

 • Egyéni képességek, készségek és érdeklődés feltárása.
 • Pályakép meghatározása, pályatervezés:
  • problémafeltáró beszélgetés/első interjú:
   • pályaismeret feltárása,
   • érdeklődés, képesség, kompetenciák feltárása.
  • pályaismeret nyújtása a feltárt készségek, képességek alapján:
   • a munkaerőpiac helyi igényeinek figyelembevételével a különféle szakmák, munkák részletes bemutatása, a specialitások kiemelésével,
   • a szakmák végzéséhez szükséges adottságok, képességek, kompetenciák bemutatása,
   • a munkaadók elvárásai az egyes szakmák, munkakörök esetén,
   • a szakmák és munkakörök lehetőségei és nehézségei,
   • a szakmákkal és munkakörökkel kapcsolatos munkaerő-piaci igények bemutatása,
   • elhelyezkedési esélyek, lehetséges karrierek és várható jövedelmek megismertetése.
  • pályakép kialakítása:
   • orientáció, pályaterv összeállítása,
   • tervmegvalósítás részletezése,
   • képzési lehetőségek kiválasztása,
   • képzésbe továbblépés lehetőségének segítése,
   • képzési kérelem, beiratkozási dokumentumok elkészítésében segítségnyújtás.
  • önismeret fejlesztése:
   • önismereti tréning,
   • célzott egyéni és csoportos beszélgetések.
 • A tanácsadás lezárásakor a szolgáltatást igénybevevő véleményének, elégedettségének felmérése, rögzítése.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A pályaválasztási tanácsadás támogató jellegű, komplex, rendszer, folyamat és életpálya szemléletű, amely a résztvevők interakcióira épít.

A szolgáltatás formája egyéni tanácsadás, de a tanácsadás egyes elemei indokolt esetben csoportos foglalkozás formájában is megvalósulhatnak.

A tanácsadás során a tanácsadó által irányított beszélgetések során a következő lépések végrehajtása indokolt: probléma pontos definiálása, a részletek pontosítása, problémaelemzés, csoportosítás, lehetséges megoldások feltárása, megvalósítás megtervezése és megállapodás kialakítása, rögzítése.

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és a tanácskérő meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez egy olyan vállalás, ami írásban rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles tartani.

Szolgáltatás-specifikus módszertani elemek pályaválasztás, továbbtanulást akadályozó, nehezítő problémák összegyűjtése esetén:

 • kérdőíves felmérés (pl. önértékelő kérdőívek),
 • interjú (feltáró beszélgetés),
 • irányított beszélgetés, (non-direktív technikákat alkalmazó beszélgetés),
 • kérdőívek, tesztek kitöltése és értékelése,
 • kiscsoportos beszélgetések,
 • egyéni vélemények rögzítése.

A szolgáltatás lényeges eleme a valóságnak megfelelő munkavégzéshez, tanuláshoz kapcsolódó önismeret fejlesztése, meglévő készségek, képességek reális felmérése. Amennyiben a résztvevő számára más szolgáltatás keretében munkaerő-piaci felmérés, vagy egyéni fejlesztési terv készült, akkor a tanácsadás ezek figyelembevételével végezendő.

A szolgáltatást igénybevevők érdeklődési körének, egyéni motivációs bázisának feltárása, tudatosítása a reális jövőkép kialakításának fontos eszköze.

A szolgáltatás során a munkaerő-piaci realitások, az igényekhez illeszkedő képzési lehetőségek bemutatásával a szolgáltatást igénybevevők önálló döntésének megalapozását, előkészítését szükséges elvégezni.

A tanácsadás végén a szolgáltatást igénybevevő saját maga írásban rögzíti a közös megállapodáson alapuló célokat, további lépéseket, segítve az ezekkel történő azonosulását.

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátorok:

 • tanácsadásban részt vettek száma,
 • tanácsadási alkalmak száma,

 

 

 • tanácsadási napló.
Eredmény indikátorok:

 • elkészült pályatervek száma,
 • a tanácsadásban részesülő képzésre jelentkezők száma,
 

 • pályaterv,
 • ügyfél nyilatkozata, iskola, illetve képző intézmény igazolása.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: humán felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: pályaválasztással kapcsolatos szakmai ismeretek, a munkaerőpiac ismerete, egyéni konzultáció módszertanának ismerete, csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek.

Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek).
 • Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútorozott külön helyiség.
 • Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos tanácsadás lebonyolítására).
 • Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően.
 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap.
 • Zárható szekrény az iratok tárolására.
 • Kérdőívek, tesztek feldolgozására alkalmas jogtiszta szoftverek.
 • Jogtiszta tanácsadó programok: önértékelő eljárások (érdeklődés, képesség, munkamód, értékek, stb.).

A tanácsadó a tanácsadói irodán kívül is végezhet egyéni tanácsadást (iskolákban, családsegítő központokban, munkaügyi szervezetekben), ha a feltételek biztosítottak.

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság: munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása terén legalább 1 éves jártasság.

Térségi lefedettség: nem szükséges.

Szervezeti kompetenciák: nem szükséges.

 

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • Tanácsadásban részesülők száma életkor, nem, célcsoport, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban.
 • Tanácsadási alkalmak száma.
 • Elkészült pályatervek száma, életkor, nem, célcsoport, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban.
 • A tanácsadásban részesülő képzésre jelentkezettek száma életkor, nem, célcsoport, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban.
 • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

 • Adatlap, amely tartalmazza az alábbiakat: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette, ügyfél elérhetősége.
 • Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a tanácsadó és az ügyfél is aláírja.
 • Elkészült pályaterv.
 • Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el. Elemei:
  • jelentkezési lap/irányító lap,
  • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetőségei,
  • jelenléti ív,
  • a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, neme és életkora szerinti bontásban,
  • a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye.
 • Az eredményindikátort igazoló dokumentumok: ügyfél nyilatkozata. Célja a tanácsadásban részesülő szakmát választók/képzésre jelentkezők számának igazolása.
 •  Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és a költségképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Egy ügyfél maximum 6 alkalommal részesülhet tanácsadásban. Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc. A tanácsadás intenzitása hetenkénti.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás

A megrendelő a szolgáltató részére szakmai támogatást nyújt:

 • a munkaügyi szervezet tájékoztatja a szolgáltatót a képzési kínálatáról,
 • a munkaügyi szervezet tájékoztatja a szolgáltatót a helyi munkaerő-piaci helyzetről, szükségletekről, hiányszakmákról.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű pályaválasztás előtt álló ügyfél veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

Speciális szakiskolák tanulói, akik pályaválasztás előtt állnak

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű pályaválasztás előtt állók alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek kilépni és helytállni a munkaerőpiacon.

A szolgáltatásba azok a speciális szükségletű pályaválasztás előtt állók kerülnek bevonásra, akik megfelelő szakmai támogatással képesek elérni a szolgáltatás által kitűzött célokat.

A képességek és fejleszthetőség szintjének objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél beleegyezése szükséges.

Célszerű homogén csoportok létrehozásra törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében. A homogén csoportban való részvétel olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint a pályaválasztását a reális célkijelölés módszereivel támogatja.

A felmerülő speciális egyéni szükségletek, a kommunikációs nehézségek áthidalása, illetve az indulatáttétel jelenségének szakszerű kezelése kettős csoportvezetést indokol. Szenvedélybetegekből álló csoport esetében indokolt legalább egy, saját élményt képviselő csoportvezető bevonása.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 1 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

A csoport elhelyezéséhez, és a foglalkozás megtartásához megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.).

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A tanácsadás átlagos időtartama 2 óra/alkalom. Egy ügyfél maximum 10 alkalommal részesülhet egyéni tanácsadásban.

A csoportos tanácsadás időtartama maximum 5 nap. Az 5 napos csoportfoglalkozás alatt egy foglalkozási nap időtartama maximum 6 óra.

A csoportfoglalkozásokra 5 egymást követő napon kerül sor. Ismétlésre egyszeri alkalommal van lehetőség.


 

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • A pályaorientációs csoportos foglalkozás megelőzheti a szolgáltatást, vagy azzal egyidejűleg is történhet.
 • Az igényfeltáró csoportos foglalkozás megelőzheti a szolgáltatást, vagy azzal egyidejűleg is történhet.
 • A Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) megelőzheti a szolgáltatást, vagy azzal egyidejűleg is történhet.